NEW!  CBSE Papers PDF: Class-X, Class-XII 

​CBSE Class-11 & Class-12 Syllabus 2017-18 : Languages- Bodo

Disclaimer: This website is not at associated with CBSE, For official website of CBSE visit - www.cbse.nic.in

CBSE-CLASS-11-LOGO

CBSE Class-11 & Class-12 Syllabus 2017-18

 

Subject: ​CBSE Class-11 & Class-12 Syllabus 2017-18 : Languages- Bodo

03. EXAMINATION STRUCTURE FOR BODO (CODE: 092)

Class XI 

(April 2017 - March 2018)

 

 

 

Section

 

 

Details of topics/Chapters

 

Type of

Questions

 

No. of

Questions

 

 

Marks

 

Suggested

Periods

Section-A Reading Comprehension

20 marks

क)  थुनलाइयारि आयदानि एबा जायखिजाया जुक्ति गोनां आयदानि मोन 150 सोदोब गोनां मोन थाम खोन्दो थागोन

ख)   15-20 सारिनि दोंसे खन्थाइ थागोन

MCQ SA

MCQ

03

 

 

01

 

 

03

3×4=12

 

 

1×5=5

 

 

3×1=3

 

 

 

 

35

Section-B Writing Skills

20 marks

क)जायखिजाया फोरमायथावना एबा जुक्ति गोनां बाथ्राखौ लानानै दोंसे रायथाइ लिरगोन;150द्ध सो  सोदोबनि  गेजेराव

ख)जायखिजाया मोनसे जाथाइ एबा खामानिनि सोमोन्दै मोनसे रिपर्ट लिरगोन एबा सोरनिबा सिगाघाव बुंथिनो मोनसे  बिबुंथि लिरगोन।

LA LA

01

 

 

 

 

01

1×10=10

 

 

 

 

1×10=10

 

 

 

 

 

35

Section-C Grammar Application

25 marks

आ दाजाबदा  बाहायनायनि  स्वान्थि,  ज’रा  सोदोब  दानाय,

बाथ्रा  पफाव  आरो  बाथ्रा  पफान्दाय  बाहायनाय

SA MCQ

03

10

3×5=15

10×1=10

 

 

 

35

Section-D Literature

35 marks

कद्ध   रायथाइः

1.       बर’  हारिनिसिम  पंफनैसो-करीन्द्र  नारायण  ब्रह्म राः  सोः  -  उमेश  बर’

2.       बर’  पफोरनि  गोदोनि  खेला-चाणक्य  ब्रह्म

3.       जोहोलाव  सम्बुध्न  पंफल’  मनरन्जन लाहारि

4.       आखल-  कमलेश्वर  ब्रह्म

5.       खैपफोद  राहा-घ  मदन महेन  शइकीया राः  सोः-मध्ुरामबर’

खद्ध  खन्थाइः

1.       मोनाबिलि-ईशान  चन्द्र  मोसाहारी

2.       सुबुंनि  धेरोम-ब्रजेन्द्र  कुमार  ब्रह्म

3.       लामा-मन‘रन्जन  लाहारी

4.       भावथिना  -  डम्बरुध्र  ब्रह्म [k)          [kUFkkb%

1-         eksukfcfy&bZ'kku  pUnz  ekslkgkjh

2-         lqcqafu  /ksjkse&cztsUnz  dqekj  czã

3-         ykek&eu^jUtu  ykgkjh

4-         HkkofFkuk  &  MEc#/j  czã

 

 

LA MCQ

 

 

 

LA MCQ

 

 

01

 

 

10

 

 

 

 

 

01

 

 

05

 

 

1×5=5

 

 

10×1=10

 

 

 

 

 

1×5=5

 

 

5×1=5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD

Courtesy: CBSE

 

NEW!  CBSE Papers PDF: Class-X, Class-XII