NEW!  CBSE Papers PDF: Class-X, Class-XII 

(Download) CBSE Class-10 Sample Paper And Marking Scheme 2019-20 : Bhasha Maleyu

Disclaimer: This website is not at associated with CBSE, For official website of CBSE visit - www.cbse.nic.in

 

(Download) CBSE Class-10 Sample Paper And Marking Scheme 2019-20 : Bhasha Maleyu

 Sample Question paper
Bhasha Maleyu-(099) 

Class-X (2019-20)

Time allowed: 3 hours
Maximum Marks: 80

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN:

1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian, iaitu Bahagian A, B, C, danD.
2. BahagianAterdiridaripadaSoalan1yangmengandungitigabahagian,iaitu(i),(ii),dan(iii). Anda diwajibkan untuk menjawab semua bahagian tersebut.
3. BahagianBterdiridaripadaSoalan2yangmengandungitigabahagian,iaitu(i),(ii),dan(iii). Anda diwajibkan untuk menjawab semua bahagian tersebut.
4. BahagianCterdiridaripadaSoalan3,4,dan5yangmengandungi15soalantatabahasa.Jawab semuasoalan.
5. Bahagian D terdiri daripada Soalan 6, 7, 8, dan 9. Semua soalan dalam bahagian ini ialah soalan KOMSAS. Anda diwajibkan untuk menjawab semuasoalan.
6. Anda dinasihati supaya mengambil masa untuk menjawab soalan Bahagian A (50 minit), B (40 minit), C (40 minit), dan D (30minit).
7. Anda dikehendaki menulis jawapan dalam kertas jawapan yang telahdisediakan.
8. Andadiberimasa15minituntukmembacakertassoalan.Andatidakdibenarkanmenulisatau membuat sebarang catatan dalam tempohtersebut.
9. Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetaksahaja.

Bahagian A

Soalan 1

(i) Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yangberikutnya.
Daun ketum yang digunakan, terutama dalam kalangan mereka yang sudah ketagih, seperti ketagihan dadah. Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), Negeri Kedah telah mengesanpenjualandaunketumdalambentuk“snek”.Prosespenyediaansnekiniamat mudah,iaitusamasepertiprosespembuatankerepekataurempeyekyangdicelupdengan tepung, kemudian digoreng hingga rangup sebelum dimakan seperti snekbiasa. Penyalahgunaan daun ketum mampu memudaratkan penggunanya, terutama kepadagolonganmudayangmudahketagih.Berdasarkankajian,airrebusandaunketum dikatakan mampu menjejaskan sistem saraf pusat manusia dan menyebabkan ketagihan melampaukeranamengandungi“mitraginin”yangmempunyaitahapketagihannyasama dengan dadah jenis morfin. Manakala, getah yang terdapat pada daun ketum tersebut mampu mendatangkan kerosakan pada sistem saraf tubuh badanmanusia. Walau bagaimanapun, daun ketum juga telah lama digunakan sebagai bahan perubatan tradisional sebagai minuman pemulih tenaga bagi wanita yang lepas bersalin sertasebagaipenawarterhadapbeberapajenispenyakitringan.Penyalahgunaaniniakan mengakibatkan kesan buruk, seperti penyusutan berat badan, masalah tidur, anoreksia, penghidratan, sembelit, kesan lebam dan terbakar pada muka, kemurungan, masalah sistem saraf, serta masalahjantung. Langkah pembendungan penyalahgunaan daun ketum perlu dipertimbangkan, misalnya proses pendidikan dengan memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang bahaya jika menyalahgunakan daun ketum tersebut. Manakala, pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan perlu dibuat oleh pihak berkuasa tempatan. Dengan itu, undang-undang sedia ada yang termaktub di bawah seksyen 30(3) Akta 366, mereka yangmemilikiairdandaunketumbolehdikenakantindakanhukumanmengikutseksyen 30(5)aktayangsamadengandendatidakmelebihiRM10ribuatautidakmelebihiempat tahun penjara atau kedua-duanya.
1. Daun ketum telahdijadikansebagai bagi individu yangketagih.
A. snek
B. makanpagi
C. makanmalam
D. makan tengahhari 

2. Apakah kandungan yang terdapat dalam daun ketum sehingga ia disamakan dengan ketagihanmorfin?
A. ketamin
B. narkotika
C. mitraginin
D. kannabis

3. Getah yang terdapat pada daun ketum boleh mengakibatkan …
A. kerosakanjantung
B. kerosakanparu-paru
C. kerosakan buahpinggang
D. kerosakan sistem saraftubuh

4. Dalam perubatan tradisional, rebusan air ketum digunakan untuk…
A. memulihkan penyakitkritikal
B. memulihkan tenaga bagi wanita lepasbersalin
C. memulihkan urat saraf dan penyakitdiabetes
D. merawatan penagihdadah

5. Berikut ialah akibat buruk penyalahgunaan dadah, KECUALI…
A. melegakan kekejanganotot
B. gangguan sistem sarafbadan
C. masalahkemurungan
D. anoreksia 

download

 Click Here To Download Full Sample Paper

Click Here To Download  Full Marking Scheme

CBSE (Class XII) Previous Year Papers Printed Books

<<Go Back To Main Page

Courtesy: CBSE

NEW!  CBSE Papers PDF: Class-X, Class-XII